Rill PARK

Rill-CI

นโยบายความเป็นส่วนตัว

RILL PARK  CO.,LTD.

Privacy Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

บริษัท ริล ปาร์ค จำกัด

มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็นและรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท

บริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งาน
  2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ
  4. Targeting Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล rillcondo@gmail.com  หรือโทร  02-5364644, 02-000-7844

(เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.)